Foreign Languages

Foreign Language Resources.

اللغة العربية

كنيسة ألإيمان الرسولي هي منظمة مسيحية في جميع أنحاء العالم. نشر النشرات والمجلات المسيحية كان هدفنا لإكثر من قرن. إضغط هنا لتقرأ عن المعتقدات التي نؤمن بها والتي هي حقائق الكتاب المقدس الحقيقية. أدناه سوف تجد شهادات شخصية لحياة الكثيرين التي تمً تغييرها بقوة الله. نطلب من الرب أن تكون هذه بركة لحياتك ولكي تُعمق معرفتك وفهمك للكتاب المقدس

Español

La Iglesia de la Fe Apostólica es una organización Cristiana mundial. Publicando literatura del Evangelio ha sido nuestro lugar en el mundo Cristiano por más de un siglo. Haga click aquí para leer nuestras creencias doctrinales, las cuales son las verdades básicas de la Biblia. Debajo usted encontrará sermones basados en la Palabra de Dios, testimonios personales de las vidas que han sido cambiadas por el poder de Dios, y otros materiales para motivar el crecimiento Cristiano. Esperamos que estos recursos sean una bendición para usted y profundizarán su conocimiento y comprensión del Evangelio.

Français

L'Eglise La Foi Apostolique est une organisation chrétienne mondiale. Publier la littérature évangélique a été notre préoccupation dans le monde chrétien depuis plus d'un siècle. Cliquez ici pour lire nos croyances doctrinales, qui sont des vérités bibliques fondamentales. Vous trouverez ci-dessous des serments basés sur la Parole de Dieu, des témoignages personnels des vies qui ont été transformées par la puissance de Dieu, et d'autres matériaux pour encourager la croissance chrétienne. Nous prions que ces ressources soient une bénédiction pour vous et qu'elles approfondissent votre connaissance et votre compréhension de l'Evangile.

Indian

The Apostolic Faith Church is a worldwide Christian organization. Publishing Gospel literature has been our niche in the Christian world for over a century. Click here to read our doctrinal beliefs, which are the basic Bible truths. Below you will find sermons based on the Word of God, personal testimonies of lives that have been changed by the power of God, and other materials to encourage Christian growth. We pray that these resources will be a blessing to you and will deepen your knowledge and understanding of the Gospel.

Italiano

La Chiesa Apostolica della Fede è un'organizzazione cristiana sparsa in tutto il mondo. Da oltre un secolo, la pubblicazione di letteratura evangelica è la nostra vocazione nel mondo cristiano. Clicca qui per leggere le nostre convinzioni dottrinali, basate sulla verità della Bibbia. Sotto troverete i sermoni basati sulla parola di Dio; le testimonianze di vite che sono state trasformate dalla forza di Dio ed altro materiale per facilitare ed incoraggiare la crescita cristiana. Preghiamo affinché queste risorse vengano di benedizione a voi e che, queste approfondiscano la vostra conoscenza e la vostra comprensione del Vangelo.

Português

A Igreja da Fé Apostólica é uma organização Cristã mundial. A publicação de literatura evangélica tem sido o nosso nicho no mundo Cristão por mais de um século. Clique aqui para ler as nossas crenças doutrinárias, que são as verdades básicas da Bíblia. Abaixo, você encontrará sermões baseados na Palavra de Deus, testemunhos pessoais de vidas que foram transformadas pelo poder de Deus e outros materiais para encorajar o crescimento Cristão. Oramos para que estes recursos sejam uma bênção para você e que o ajudem a se aprofundar no seu conhecimento e compreensão do Evangelho.

Pусистика

Церковь Апостольской Веры - это международная христианская организация. Издание Евангельской литературы является нашим местом в Христианском мире уже больше чем сто лет. Нажмите ЗДЕСЬ чтоб ознакомиться с нашими доктринальными& убеждениями, которые являются основными Библейскими истинами. Ниже вы найдете проповеди основанные на Слове Божьем, личные свидетельства из жизней которые изменились силой Божьей, и другие материалы способствующие христианскому росту. Мы молимся чтоб эти материалы были благословением для Вас и углубили Bаше знание и понимание Евангелия.

Română

Biserica Credinţa Apostolică este o organizaţie creştină mondială. Publicarea literaturii evanghelice este nişa noastră în lumea creştină de mai bine de un secol. Apăsaţi aici pentru a citi convingerile noastre doctrinare, care sunt adevărurile biblice fundamentale. Mai jos veţi găsi predici bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu, mărturii personale ale vieţilor care au fost schimbate de puterea lui Dumnezeu, şi alte materiale care încurajează creşterea, respectiv maturizarea creştină. Noi ne rugăm ca aceste resurse să fie o binecuvântare pentru tine, care să îţi adâncească înţelegerea şi cunoaşterea Evangheliei.

Tiếng Việt